MDS (MANAGED DOCUMENT SOLUTIONS)

Κάνοντας την υποδομή εκτυπώσεων να λειτουργεί αποδοτικά.

Οι τεχνολογίες γραφείου έχουν εξελιχθεί και οι ανάγκες των επιχειρήσεων έχουν αλλάξει.
Η λύση «ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» αποτελεί την τέλεια επιλογή κάθε επιχείρησης, για την αποτελεσματική, οικονομική και φιλική διαχείριση των εκτυπωτικών της μηχανών και της συνολικής διαχείρισης των εγγράφων της. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση, πού βελτιστοποιεί την λειτουργία μιας επιχείρησης.


Στη ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, για τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπωτικού εξοπλισμού, έχουμε μια δική μας συγκεκριμένη μεθοδολογία για την Μίσθωση. Είναι η μέθοδος που ακολουθείται με συνέπεια σε κάθε υποψήφιο πελάτη ανεξαρτήτως ονόματος, τζίρου, αριθμού μηχανημάτων ή παραγωγής εγγράφων. Η διαδικασία λοιπόν αυτή, από το πρώτο στάδιο της καταγραφής, ως το τελευταίο στάδιο της βελτιστοποίησης έχει πέντε (5) ξεχωριστά στάδια, συνδεδεμένα μεταξύ τους, όπου η συνεργασία με τον πελάτη είναι το κλειδί για μια ακόμη επιτυχημένη υλοποίηση.

1. Assess (Εκτίμηση):

Στο στάδιο αυτό, η ειδική ομάδα μισθώσεων σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας (ΙΤ Client Architectυre specialist, ΙΤ Analyst, ΙΤ specialist etc.) της υποψήφιας επιχείρησης που επιθυμεί να υλοποιήσει μίσθωση μηχανημάτων, καταγράφει όλα τα δεδομένα για το έργο. Λαμβάνονται υπόψη η χωροταξικότητα, οι ομαδοποιήσεις τωv μηχανημάτων, οι μηνιαίες παραγωγές εκτυπώσεων ασπρόμαυρες και έγχρωμες, οι σαρώσεις, οι ανάγκες για φαξ, και κάθε άλλης μορφής χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το έργο (πράσινη πολιτική, ρύποι Co2 , διαχείριση αvαλώσιμωv, αποβλήτων, οικονομία ενέργειας, ειδικά χαρτιά, ειδικές απαιτήσεις κ.α.). Επίσης, σε επίπεδο λύσεων και λογισμικού λαμβάνεται υπόψη η εύκολη διαχείριση του μηχανήματος από τους χρήστες, η αυθεvτικοποίηση (Admin, Users με proximity card or pin), το είδος του ελέγχου σε επίπεδο reporting, accounting, costing, billing, follow-me printing, secure printing, όπου μπορούν vα προστεθούν προαιρετικά κανόνες, και ό,τι άλλο μπορεί vα ζητηθεί.

2. Design (Σχεδιασμός):

Εδώ η ομάδα των μισθώσεων παρουσιάζει στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας της υποψήφιας επιχείρησης όλα τα δεδομένα για το έργο και σχεδιάζει συντονισμένα με την επιχείρηση την προτεινόμενη λύση. Κατόψεις αλλά και δεδομένα που έλαβε η ομάδα μας, αναλύσεις αρχιτεκτονικής και η μεθοδολογία που επιλέχθηκε αναλύονται σε βάθος με συγκεκριμένη πρόταση εξοπλισμού και λύσεων. Η παρουσίαση περιλαμβάνει τον προτεινόμενο στόλο (φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, κ.λ.π.), το λογισμικό διαχείρισης, διακυβέρνησης και ασφάλειας, η οικονομική βελτιστοποίηση, η διαχείριση του στόλου (λογισμικό, δομή υποστήριξης, SLA), το πρόγραμμα υλοποίησης υψηλού επιπέδου, ο ορθολογισμός των διαδικασιών.

3. lmplement (Εφαρμογή):

Στο στάδιο αυτό εφαρμόζονται η προσαρμογή του στόλου και των λογισμικών στο υφιστάμενο δίκτυο ή σε νέο εφόσον αυτό έχει απαιτηθεί, η εκπαίδευση των τελικών χρηστών και του τμήματος πληροφορικής αλλά και όλα τα On-site εργαλεία του «πώς να χρησιμοποιήσετε» μια νέα υπηρεσία με τον λειτουργικότερο τρόπο και με σαφείς οδηγίες, ενώ υλοποιείται πιστά με το προσχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα η διαχείριση έργου.

4. Management (Διαχείριση):

Στο στάδιο αυτό ελέγχεται η απόδοση της υπηρεσίας που παρέχεται όπως έχει σχεδιαστεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρείας. Υπάρχει ακριβής συντονισμός με την ομάδα έργου των δύο μερών, με σκοπό την άρτια συνεργασία από όλα τα τμήματα των επιχειρήσεων που μπορεί να αφορά, όπως και άλλα τμήματα όπως τις συμβάσεις, τη διακίνηση, την αποθήκη, το λογιστήριο κλπ.

5. Optimise (Βελτιστοποίηση):

Στο τελευταίο αυτό στάδιο η ομάδα μας αξιολογεί τα νέα δεδομένα και προτείνει κι άλλες λύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν επικουρικά (μετακίνηση ή αντικατάσταση μηχανημάτων, αλλαγή σε όρους χρήσης, νέους κανόνες, προβλέψεις για αυξημένη παραγωγικότητα και συντονισμό με το τμήμα Πληροφορικής, ανανέωση αποθήκης αναλώσιμων αν χρειάζεται κ.α.) προκειμένου να υπάρχει συνεχής διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας αλλά και ομαλή διαχείριση των έργων βελτίωσης.